ศูนย์โรงเรียนอัสสัมชัญ
     กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับบุตรหลานพนักงานของโรงเรียนอัสสัมชัญ และเด็กจากชุมชนใกล้เคียง 
     ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
      ที่อยู่ : 26 ซอยเจริญกรุง 40 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

     รายชื่อครูผู้สอน

          -  ม. อัศวิน มณีราษฎร์ ครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
          -  มาสเตอร์วราห์  หยึกประเสริฐ ครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
          -  มิสเสาวนีย์ กำเหนิดงาม ครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
          -  มิสอรัญญา ทองรับใบ บุคคลากรอาสาสมัครจากศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนอัสสัมชัญ
  ศูนย์โรงเรียนวัดม่วงแค
          กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค

          ที่อยู่: 30 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

          รายชื่อครูผู้สอน
              -  มาสเตอร์วิธาน นิยมวัน  ครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
              - มาสเตอร์ณรงค์ ทองรับใบ  ครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
              - มาสเตอร์ธนารักษ์ หลายรัตน์ ครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
              - มิสสายสมร อินทรนาม  ครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
              - คุณครูชยาภัสร์ สุวลักษณ์   ครูอาสาสมัคร จากโรงเรียนวัดม่วงแค
  ศูนย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม พรหมวชิรญาณ
          การสอน วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามเณร

         
ณ  ศูนย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ
         ที่อยู่: 40 ถนน เจริญกรุง แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

       รายชื่อครูผู้สอน
            -  มิสสุมลมาลย์ กาญจนดำเกิง  ครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
            -  มิสวรพรรณ คัคนาพร   ครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
           -  ครูภูสิน  บุญญานันทชัย  ครูเกษียณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
  วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดม่วงแค
คณะกรรมการมูลนิธิฯ  ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูที่โรงเรียน  ณ ศูนย์โรงเรียนวัดม่วงแค พร้อมทั้งร่วมการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
และมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กการเรียน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกรรมการมูลนิธิฯ และผู้ปกครอง จำนวน 25,000 บาท