มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล

ชื่อเดิม “มูลนิธิผู้สูงวัยไทยอาสา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

ทะเบียนเลขที่ กท 1818

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล (มบล)
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า BROTHER LOUIS CHANEL FOUNDATION (BLF)

สำนักงาน/สถานที่ติดต่อ

สำนักงานตั้งอยู่ที่

ACC เลขที่ 101 สาทร 13

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพ

สถานทีติดต่อ

โรงเรียนอัสสัมชัญ เลขที่ 26

ถนนเจริญกรุง บางรัก กทม.

เครื่องหมายของมูลนิธิ

คนสองคนจับมือกัน

หมายถึง ความร่วมมือ

หัวใจสีแดง

คำว่า LOVE&SERVICE,

CHARITY AND PEACE
หมายถึง จิตใจที่พร้อมจะรักและรับใช้

นำมาซึ่งสันติสุข

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุ ที่มีความสามารถตามความถนัดของแต่ละคน
  บำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุสู่ชนรุ่นหลัง
  ให้การสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุด้อยโอกาสในสังคม
 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การฝึกอบรม การวิจัย ทางการศึกษา ในด้านวิชาการความรู้ หรือทางวิชาชีพ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ท้องถิ่นและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
 3. เพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา หรือรางวัลแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาวิชาการความรู้ทางการศึกษา รวมถึงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ประสบสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ตามความเหมาะสมหรือร่วมมือกับองค์กร การกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์
 5. เพื่อสนับสนุนการร่วมมือในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ กับสถาบันอัสสัมชัญกัลยาณมิตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ผู้ร่วมก่อตั้ง

 1. นายวิริยะ ฉันทวโรดม
  ประธานกรรมการ
 2. นายสิริโรจน์ วิริยะสิริมงคล
  รองประธานกรรมการคนที่1
 3. นายประวิทย์ วิริยะสิริมงคล
  รองประธานกรรมการคนที่ 2
 4. นายสงวน ธนารักษ์
  รองประธานกรรมการคนที่ 3
 5. นายไพโรจน์ สุทธิเกียรติ
  กรรมการและเหรัญญิก
 6. นางอำภา กิจสมัคร
  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

 1. นายวิริยะ ฉันทวโรดม ประธานกรรมการ
 2. นายวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1
 3. นายนันทวัฒน์ ศศิประภา รองประธานกรรมการคนที่ 2
 4. นายสงวน รัถการโกวิท กรรมการ
 5. นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล กรรมการ
 6. นางนงลักษณ์ สีนิลแท้ กรรมการ
 7. นางนิภา ต่างท้วม กรรมการ
 8. นางสาววรรณศิริ ผลประมูล กรรมการ
 9. นายวิฑูร โพธิ์เงิน กรรมการ
 10. นางสาวพิชญา สุขวจีพร กรรมการและเหรัญญิก
 11. นายมนู สิทธิประศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
 12. นางประสพสุข กอบน้ำเพ็ชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ