For Chiang Rai Tribes

ประธานมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ส่งมอบผ้าห่มเพื่อบริจาคให้แก่พี่น้องชาวเผ่า จ.เชียงราย โดยผ่านทาง คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม เจ้าอาวาส วัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ บ้านปางริมกรณ์ และ วัดสาขา ดอยห้วยชมภู 5 วัด สัตบุรุษเป็นชนเผ่าอาข่า 3 วัด, เผ่าเย้า 3 วัด เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2565Cr.ภาพ คุณพ่อพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรมขอขอบคุณ : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Volunteers Teacher

รายงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ จากมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ณ ศูนย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ ปีการศึกษา2565 เริ่มทำการสอนเดือน พฤษภาคม เป็นต้นไปโดย อ.ภูสิน วิชาภาษาอังกฤษ สามเณรนักเรียนชั้น ม.1-2 ที่ให้ความสนใจอ.ญาณี วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.5-6 และ อ.นัดดา วิชา เคมี ระดับชั้น ม.5-6ในการส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ และเคมี จำเป็นต้องให้สามเณรนักเรียนทำแบบฝึกทักษะ และทำการทดลองโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดยานนาวา ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน มีจำนวนเพียงพอสำหรับผู้เรียน และจัดเก็บไว้ในตู้ห้องวิทยาศาสตร์ เมื่อมูลนิธิฯ ส่งครูเคมีมาช่วยสอน ผู้สอนจึงได้สำรวจอุปกรณ์และสารเคมีที่จำเป็นและอุปกรณ์เพิ่มเติม พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าควรทำการทดลองใด ระดับชั้นใด จึงจะเกิดประโยชน์แก่ผูัเรียนอย่างสูงสุดในเวลาเรียนที่มีจำกัดcr. ภาพ/รายละเอียด อ.นัดดา อังสุโวทัย