Roman Catholic Diocese of Ratchaburi

23 กันยายน 2564 มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ร่วมบริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564เพื่อสนับสนุนโครงการแบ่งปัง แบ่งปลา แก่หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน สังฆมณฑลราชบุรีโดยคุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี ผู้อำนวยการหน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และทีมเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการส่งมอบสิ่งของและข้าวสารให้แก่พี่น้องผู้ไร้สัญชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จำนวน 32 หลังคาเรือน เยี่ยมเยือนพี่น้องต่างศาสนาที่ อ.บางยี่รงค์ จ.สมุทรสงคราม จำนวน 36 หลังคาเรือนและมอบสิ่งของจำเป็นแก่พี่น้องบ้านป่าละอู จำนวน 20 หลังคาเรือนนอกจากนี้ ในช่วงก่อนสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ การตรวจรักษา มอบยาเบื้องต้น ตัดผม เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมแก่ผู้สูงอายุ เด็กๆ และชาวบ้าน เป็นประจำทุกเดือนCr.ภาพ : หน่วยงานประกาศพระวรสาร […]

Camillian Home Latkrabang

27 กันยายน 2564 มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็กและคนพิการ ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย Web Site : https://www.camillianhomelatkrabang.org/th/home-th/

For disabled person

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล โดย ภราดาหลุยส์วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานมูลนิธิฯ พิจารณาอนุมัติเงินบริจาคจาก “โครงการมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ร่วมกับมวลอัสสัมชนิกเพื่อช่วยเหลือชุมชน” จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) จากการนำเสนอขอความช่วยเหลือคนพิการจากสมาคมอัสสัมชัญโดยมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาทุกข์แด่คนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการโดยจัดสรรเงินมอบแก่คนพิการจำนวน 160 คน คนละ 500 บาท พร้อมถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญและสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยมี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อัสสัมชนิกดีเด่น รุ่นAC86 ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564Cr.ภาพ : คุณประสพสุข กอบน้ำเพ็ชร์

Assumption College Primary Section

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล โดย ภราดาหลุยส์วิริยะ ฉันทวโรดม ประธานมูลนิธิฯ พิจารณาอนุมัติเงินบริจาคจาก “โครงการมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ร่วมกับมวลอัสสัมชนิกเพื่อช่วยเหลือชุมชน” จำนวน 35,500 บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากการนำเสนอขอความช่วยเหลือจากสมาคมอัสสัมชัญโดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบเป็นกำลังใจแก่บรรดาเจ้าหน้าที่นักการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยจัดสรรเงินมอบแก่เจ้าหน้าที่จำนวน 71 คน คนละ 500 บาท พร้อมข้าวสารและเครื่องอุปโภค บริโภค ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญและสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยมี ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

Camilian Social Center Nakhonpathom

ประธานและคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล อนุมัติเงินซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองกันเปรอะเปื้อน เพื่อส่งมอบให้กลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นหรือต้องการใช้ ในครั้งนี้เริ่มส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมมอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอย จำนวน10 ลัง โดยมี มาสเตอร์วิฑูรย์ โพธิ์เงิน เป็นผู้แทนส่งมอบให้ คุณไพโรจน์ สุทธิเกียรติ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ อดีตเหรัญญิกมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565Cr.ภาพ มาสเตอร์วิฑูรย์ โพธิ์เงินคุณไพโรจน์ สุทธิเกียรติ

Yu Min Pattana School

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ร่วมกับสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2564แก่นักเรียนโรงเรียนยุหมินพัฒนา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ระดับชั้น ป.3-ป.6โดย มิสอมราพันธุ์ เสวิกุล ครูเกษียณของโรงเรียนอัสสัมชัญเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงมีนักเรียนมาเรียนจำนวนหนึ่ง

For Retired Assumption Teachers

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ชาแนล โดย มาสเตอร์วิฑูร โพธิ์เงิน นำแผ่นรองกันเปื้อน และแพมเพิสสำหรับผู้สูงอายุ มอบให้ ชมรมครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญเพื่อให้มาสเตอร์ทบ เสนีย์ ประธานชมรมฯ นำไปช่วยเหลือครูเกษียณที่เจ็บป่วยและต้องการใช้ จำนวน 30 คน โดยมี คุณประสพสุข กอบน้ำเพ็ชร เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

Phramaemaree Sathupradit School

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ชาแนล โดย มาสเตอร์วิฑูร โพธิ์เงิน นำแผ่นรองกันเปื้อน และแพมเพิสสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งตุ๊กตาสำหรับเด็กๆมอบให้ โรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการ โดยมีตัวแทนของโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565

For our teachers

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ส่งมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านสวัสดิการครู โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และฝ่ายมัธยม เพื่อนำแจกจ่ายให้บิดามารดาของครูปัจจุบันตามความต้องการ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 #มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ขอขอบคุณ คุณสงวน รัถการโกวิท และ คุณวิวัฒน์ อวศิริพงษ์ กรรมการของมูลนิธิฯ ที่ได้ดำเนินการคิดริเริ่มและติดต่อจัดซื้อแผ่นรองกันเปื้อน ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่จาก บริษัท นีน่าอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้ในราคาพิเศษ #ขอขอบคุณ บริษัท นีน่าอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ที่ร่วมสนับสนุนรถขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย #การส่งมอบก่อนหน้านี้ เมื่อ 29 มีนาคม 2565 นำส่งมอบคณะครูโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์ และชมรมครูเกษียณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

New Life Orphanage & Home

6 พฤษภาคม 2565ประธานมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อ บ้านเด็กกำพร้า นิวไลฟ์ จ.กาญจนบุรี บ้านนิวไลฟ์ ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลจำนวน 56 คน ศึกษาที่โรงเรียนในเขตการศึกษา จ.กาญจนบุรี โดยมีมิสอรัญญา นิติวัฒนานนท์ เป็นผู้ดูแล cr ภาพ : มิสอรัญญา นิติวัฒนานนท์ เกี่ยวกับ “บ้านนิวไลฟ์” บ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและยากจน นิวไลฟ์ ชีวิตใหม่ หินดาด กาญจนบุรี สามารถบริจาคสิ่งของ หรือต้องการเลี้ยงอาหารเด็กๆ นัดจองวันล่วงหน้าไปที่เบอร์ 094-6955996 ติดต่อมิสตุ๋ย