Survival Bags 7 July

7 กรกฎาคม 2564

มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ ร่วมใน “โครงการพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เขตสาทร ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”
เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร จัดโครงการพุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู เขตสาทร ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร ผู้นำ 3 ศาสนาในพื้นที่เขตสาทร (คริสต์ อิสลาม ฮินดู) คณะผู้บริหารเขต และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตสาทร ทั้งผู้ที่ต้องกักตัวในที่พักอาศัย ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก และมีแนวคิดที่จะรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ 4 ศาสนา คือ
1) ศาสนาพุทธ ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดยานนาวา โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์
2) ศาสนาคริสต์ นำโดย คุณพ่อเปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี จากวัดเซนต์หลุยส์ และ มูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล
3) ศาสนาอิสลาม นำโดย นายชัยณรงค์ ฉันท์วีรโยธิน คอเต็บประจำมัสยิดยะวา
4) ศาสนาฮินดู นำโดย นายเสียมบิฮารี ซิงห์ รักษาการประธานสมาคมฮินดูธรรมสภา วัดวิษณุ
ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตสาทร และในโอกาสเดียวกัน นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง และนายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบถุงยังชีพจากผู้นำศาสนา คริสต์ อิสลาม และฮินดู
โดย นางวัลยาฯ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณผู้นำทั้ง 4 ศาสนาในนามของกรุงเทพมหานครและชาวสาทร ที่ช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับ จะนำไปจัดสรรให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการและจำเป็นได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

โครงการพุทธคริสต์อิสลามฮินดูเขตสาทรร่วมใจสู้ภัยโควิด19

Cr. คุณประสพสุข กอบน้ำเพ็ชร

Be the first to reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.