About Bro. Louis

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม หรือ บราเดอร์หลุยส์ (Rev. Bro. Louis Chanel)

ประวัติโดยสังเขป

เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476

มีพี่น้อง 4 คน เป็นพี่สาว 2 คน น้องสาว 1 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 3

ชื่อจีนของท่านคือ ตงเก๋า แซ่ฉัน

ถวายตัว บวชเป็นภราดา พ.ศ. 2497

เป็นอัสสัมชนิกคนแรกที่บวชเป็นภราดาในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

การศึกษา

พ.ศ.2482เตรียมประถมที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
พ.ศ.2483 – 2495เรียนชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 (ม.8) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
พ.ศ.2495 – 2496ศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย 2 ปีเศษ เพื่อเตรียมตัวบวชเป็นภราดา
พ.ศ.2501สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (ป.ม.)
พ.ศ.2509จบปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต จากวิทยาลัยครูประสานมิตร
พ.ศ.2516จบปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยเซนต์ไมเคิล รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา
พ.ศ.2537ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ แห่งกรุงปักกิ่ง
พ.ศ.2557ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบันอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม/ ประธานโครงการ นักกีฬาทุนของโรงเรียนประเภทฟุตบอล/ดูแลกิจการอภิบาลในโรงเรียน
พ.ศ. 2549 – 2556อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
พ.ศ.2546 – 2549อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
พ.ศ.2541 – 2546ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2535 – 2540อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วาระที่ 2)
พ.ศ.2529 – 2534อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ (วาระที่ 2)
พ.ศ.2520 – 2528อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย
พ.ศ.2517 – 2519อธิการ / ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วาระที่ 1)
พ.ศ.2509 – 2515อธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญ (วาระที่ 1)
พ.ศ.2508รองอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ
พ.ศ.2505 – 2506ครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
พ.ศ.2498 – 2504           ครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
พ.ศ.2497ครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทราผลงานแห่งความสำเร็จ

Be the first to reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.